skip to Main Content

Repræsentantskabsmødet set med kameraet

DCF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Dato: 8. marts 2014 kl. 11.00  Sted: Scandic Hotel, Odense
dcf28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Valg af dirigent.
Formand Thomas Kentorp bød velkommen – specielt til 3 nye klubber: Copenhagen CC, Sønderborg CC og Bella CC, som alle var repræsenteret – og
foreslog Jørgen Holmen, som blev valgt uden modkandidat.

dcf29     dcf04

Dirigenten konstaterede sammen med forsamlingen, at mødet var lovligt indkaldt. 24 klubber var repræsenteret. I alt 55 stemmer til stede ved start.
Herefter blev generalforsamlingen suspenderet i ca en time, hvor Susanne Hedegaard (konsulent ansat af bestyrelsen til at gennemføre en strategi-proces for
forbundet og bestyrelsen) gennemgik status på hendes arbejde på nuværende tidspunkt. Alle fremmødte blev herefter i grupper bedt om at diskutere væsentlige
udsagn om forbundets ”tilstand” her og nu – og blev bedt om via bestyrelsesmedlemmer i grupperne at melde tilbage med gode bud på”ideer og muligheder for fremtidens DCF”.

dcf01   dcf03

Formand Thomas Kentorp konstaterede en yderst positiv medvirken fra forsamlingen og lovede på bestyrelsens vegne at samle op på processen medSusanne Hedegaard – og udsende Nyhedsbrev, når hele forløbet er bearbejdet af bestyrelsen.

2. Aflæggelse af beretning.
TK indledte – se bilag: Formandens beretning – DCF – året 2013. Han tilføjede under Dommersituationen, at der er planlagt et seminar d. 12.
april i år med Graham Cooper – og at der forventes nyt dommerkursus til efteråret. Han nævnte også, at Forty i alt i 2013 havde modtaget tilskud fra DCFpå 36.000 kr til gennemførelse af turnering og jubilæumsarrangement.

dcf05    dcf06

Dirigenten gav herefter mulighed for spørgsmål og debat. Kun få benyttede sig af
muligheden:

 

Jan Rasmussen, Køge, spurgte til, om forbundet er opmærksom på evt nye muligheder i den nye Skolereform. Hertil blev svaret ja – men at det er
ubestrideligt, at klubberne lokalt selv skal være i front ved alle former for skole og SFO-samarbejder – ellers bliver det hurtigt spildt indsats.

dcf31

 

Nissen, Svanholm, påpegede, at forbundet skal huske at stille krav til klubbernes
eventuelle udenlandske trænere, at de SKAL engageres i ungdomsarbejdet i klubben.

dcf07

 

 

 

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt af repræsentantskabet. Traditionen tro blev der overrakt diplomer til rækkevinderne og pokaler for
bedrifterne i forgangne sæson.
Fair Play pokalen i Elitedivisionen gik efter afstemning blandt rækkens anførere til Esbjerg.

dcf14

Thomas Provis pokalen (”årets spiller”) gik til Frederik Klokker, Skanderborg. FIB´s Ungdomsleder-legat på 1000 kr. til en person, som har gjort noget ud over det sædvanlige – ikke kun for egen klub men også for DCF – gik til
Aadila Jiwani, AB.

dcf15
Stor applaus til alle modtagere!

 

 

 

dcf10
Skanderborgs Rizwam Mahmood modtager bevis for at holdet blev dansk mester og pokalvinder samt vinder af 2 division nord

 

dcf11
Svanholms ny formand Søren henriksen modtager årets beviser

 

dcf12
Ishøj modtog også et bevis ved Asmat Ullah

 

3. Regnskab 2013
Økonomiansvarlig Umair Butt præsenterede det udsendte regnskab på bestyrelsens vegne.
Hovedtræk i indtægter og udgifter samt noter blev kommenteret – og forbundets økonomiske status analyseret via gennemgang af aktiver/passiver.

dcf18

 

 

 

 

Flg. spørgsmål blev stillet fra salen: Steffen Langgaard, Glostrup: Hvad dækker beløbet under ”Bestyrelse”?
Umair: Omkostninger generelt, møder, kørsel, internationalt arbejde, repræsentation og gaver.
Ole Mortensen: Spurgte til om det nuværende antal elever på akademiet i Viborg (4 spillere) forventes udvidet – og om der er mulighed for at evt akademi i
hovedstadsområdet også vil kunne få tilskud?
Søren Henriksen svarede på bestyrelsens vegne: Det forventes at yderligere ca 3 spillere vil indskrives på akademiet til næste skoleår, så vi er oppe på 7 elever. Vi
satser stort på dette projekt, som også ICC har et godt øje til. Det er ikke pt tanken at sprede støtten til andre akademier men forsøge at nå målet at få gruppen
i Viborg op på 8-10 spillere.
Kjeld Lyngsøe spurgte til om forbundet var forsikret mod evt IT-hacking? Ja – som en del af vores fælles forsikringer under DIF.
Slutteligt blev der fra salen spurgt, hvorvidt vores indtægter fra henholdsvis ICC og DIF er ”aktivitetsbestemt”? Umair svarede at langt hovedparten af tilskud fra
begge organisationer udbetales på baggrund af godkendte og gennemførte  aktiviteter. Regnskabet blev herefter godkendt uden yderligere debat.

dcf19

4. Forslag.
Alle forslagene (se bilag) fremlagt og begrundet af forslagsstillere. Bestyrelsens forslag til ændringer i Turnerings- og T20 reglementer medførte flg
debat:
Vedr ”ens påklædning” – skal dommerne udvise spillere, som ikke ligner resten af
holdet? – Nej – men indberette tilfældene til Turneringsudvalget.
Vedr manglende indberetning af resultat og statistik – hvad forstås ved ”gentagelsestilfælde” (hvor der fremover kan fratages turneringspoint)?
– Hvis en klub mere end 2 gange ikke umiddelbart efter kampen indberetter resultatet. Der skal selvfølgelig ses med milde øjne på ad hoc situationer, hvor der fx er tale om IT-nedbrud eller lignende.
Dommerevaluering af neutral(e) dommere efter kampen? – Der skal OGSÅ udarbejdes en kort skriftlig vurdering (skemaform), som tilsendes dommeransætterne.
Nissen fremførte, at kravet om HVIDE bolde og mørke screens KUN burde gælde i Eliten og T20 Serie 1 – og at klubberne ellers selv – også af hensyn til ”praktik” omkring farve på screens – skal kunne vælge om man spiller med rød eller hvid bold.

dcf32
– Mødet blev kort suspenderet –og bestyrelsen diskutere internt spørgsmål om boldfarve og screens – og vendte tilbage med flg beslutning, som forsamlingen modtog med glæde:
Det er kun i Eliten og T20 Serie 1, at der SKAL spilles med hvid bold. I alle øvrige rækker skal alle klubber inden første kamp vælge og meddele, om man i HELE sæsonen spiller med enten rød eller hvid bold. Valget er gældende for hele 2014. Vedr sightscreens – der er kun krav om screens i de 2 bedste rækker i henholdsvis Danmarksturneringen og T20 (altså i Eliten og 1. division samt T20 Serie 1 og 2). Farven på screens skal naturligvis tilpasses boldens farve!

 

Odense CCs forslag:
– Bestyrelsen var positiv vedr at åbne op for mulighed for Kombinationshold i alle ungdomsrækker og at disse efter visse regler vil kunne deltage i
ungdoms DM. Klubberne skal inden sæsonstart meddele DCF, om man har spillere til Kombi-hold – og turneringsudvalget sammensætter herefter evt
kombihold ud fra primært geografisk placering.

dcf33
– Bestyrelsen var imod en generel forhøjelse af tilskud til refusion af kørsel til ungdomskampe – men vil i stedet fremkomme med nogle økonomiske puljer
i Vest, som individuelle klubber kan søge via Udviklingskonsulenterne. Puljerne skal øremærkes til ”tiltag som fastholder og fremmer ungdomsspilleres deltagelse i ungdomsturneringskampe i Jylland/Fyn”.
Bestyrelsen vil snarligt udsende retningslinier for implementering af Odenses 2 forslag.
Bestyrelsen takkede for debatten. Det er nu op til bestyrelsen inden udsendelse af ”den grønne” at få færdiggjort og indarbejdet ændringerne vedr Turneringsreglementerne.

 

5. Fastsættelse af kontingenter og
indskud for 2014 .
Følgende satser blev godkendt uden debat: Kontingenter: Aktive medlemmer kr. 800,- Passive medlemmer kr. 150,-
Indskud pr hold: Elite- og 1. division kr. 1.200,- Øvrige udendørsrækker: kr. 600,- T-20 – alle serier kr. 400,- Indendørsrækker kr. 200,-

6. Valg af bestyrelse
Formanden motiverede genvalg og nyvalg og følgende blev valgt for ordinær 2- årig periode uden modkandidater:
Næstformand – Søren Henriksen
Økonomiansvarlig – Umair Butt
Bestyrelsesmedlem – Peer Jensen
Bestyrelsesmedlem – Jörg Krüger

dcf23
Flg blev valgt for ét årig periode, da bestyrelsesmedlem Søren Henriksen blev valgt som ny næstformand:
Bestyrelsesmedlem – Peter Østergaard

dcf34

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Valg af A- og O-udvalg
For en 3-årig periode blev genvalgt Niels Bagh.
8. Valg af interne revisorer og
suppleant Genvalg af Anders Rex Larsen og John D. Møller. Lars P. Nielsen genvalgt som suppleant.

9. Eventuelt

Hvordan afvikles slutspil i 2. div Syd? Nr 1 møder nr 4 og nr 2 møder nr 3 – herefter vinder- og taberkampe. Evt også slutspil for nr 5-8 – hvis klubberne ønsker det. Hvor ”langt ned” kan man gå for at finde holdet i 1. division, som er berettiget til
at deltage i Kvalifikationskampen til Elitedivisionen? Til og med nr 4 kan spille om oprykning mod Elitens nr næstsidst.
Jesper Jensen ønsker på dommernes vegne at det i Turneringsreglementet præciseres vedr de 2 x 5 min drikkepause.
Kolding ønskede ændring af muligheden for brug af 12. mand – men dette kan ikke lade sig gøre, da Cricketlovene tydeligt beskriver reglerne. Injam gennemgik vedrørende NY SPILLER-base for holdene i Eliten og 1. div – samt tilhørende måde at indberette kampens resultat.
Han annoncerede kursus i elektronisk regnskabsføring samt indføring i Cricketsystemet – til afholdelse 29/3 i Øst og 30/3 i Vest.
12. april inviteres alle dommere til Inspirationsdag på Svanholm Park med ICC-E Graham Cooper. Forbundsarrangerede sommerlejre v/ Udviklingskonsulenterne i 2014. Indbydelse
udsendes til klubber med ungdom.. Sekretariatslederen gennemgik praktiske muligheder for køb af bolde og andet udstyr til ny sæson.

dcf25 dcf26
Formand Kentorp holdt takketale og uddelte vingave til henholdsvis Kurt
Østergaard for 18 års tjeneste som bestyrelsesmedlem – samt Lars Hansen for 5
år som næstformand.
10. Afslutning

dcf27

Mødet blev traditionen tro afsluttet med, at formanden takkede dirigenten for
veludført arbejde med gennemførelse af repræsentantskabsmødet – samt med et
3- foldigt leve for Dansk Cricket.
Mødet slut kl. 15.25.

dcf20
KB’s John Møller i debatten

 

dcf21
Steffan Maibom fra Fredericia

 

dcf22
Elite spørgsmål blev besvaret af Peer Jensen

 

dcf16
Jørgen Jønsson skal sige noget til mødet……….

 

dcf24
DCF konsulent Lars Hedegaard kom med praktiske oplysninger

dcf30

Back To Top